Yeni Kitaplar
 
Bas?ndan

Ba?kan?m?z Prof. Dr. Dursun YILDIRIM, TRT Avaz'da canl? olarak yay?nlanan Stüdyo Avaz program?na kat?ld?.

Fulya Akbuga'n?n sorular?n? yan?tlayan Y?ld?r?m, Türk Kültürünü Ara?t?rma Enstitüsü'nün tarihi, kurulu? misyonu, yay?nlar? ve faaliyetleri hakk?nda izleyicileri bilgilendirdi.

 
PROGRAM
Türk Kültürünü Ara?t?rma Enstitüsü
“50. Y?l?nda Türk Kültürünü Ara?t?rma Enstitüsü 50. Y?l Sempozyumu”
08 Ekim Cumartesi 2011
Program için t?klay?n?z
 
Bakanlar Kurulu Karar?
TKAE, Bakanlar Kurulunun 10 Nisan 1968 tarihli ve 6/9824 say?l? karar? ile Kamu Yarar?na Faaliyet Gösteren Dernek statüsündedir.
 
Amac?m?z ve Yolumuz
Türkiye Cumhuriyeti s?n?rlar? d???nda da, Türk olarak kabul edilen ve Türkçenin birer lehçesini konu?an birçok topluluklar vard?r. Türk kültürü ile ilgili ara?t?rmalarda ancak bunlar?n hepsini de göz önünde bulundurarak ve hepsine de ayn? de?eri vererek hareketle bilimin icaplar?n? yerine getirmek mümkündür. Bir dil bilgini için, hangi ülke ve bölgede ve hangi siyasi s?n?rlar içerisinde konu?ulursa konu?ulsun, Türkçenin bütün a??zlar? e?it derecede de?erlidir.
Enstitümüzün ilmi ara?t?rmalar?nda kültürle ilgili bilim dallar? te?kil edecek ve bunun neticesi olarak, millet ve milliyetçilik felsefeleri, Türk milliyetçili?i, tarihi, bugünkü durumu, kültür ve ülkü buhranlar?, Türk dünyas?nda fikir ve ülkü ayr?l?klar?, bunlar?n sebepleri, kültür, ülkü, fikir ve i?birli?ine ula?mak için tutulmas? gereken yolun tespiti gibi konular?n da günün icaplar?na göre bilim aç?s?ndan incelenmesine çal???lacakt?r.
TÜRK KÜLTÜRÜNÜ ARA?TIRMA ENST?TÜSÜ
TÜRK KÜLTÜRÜ DERG?S?
Say? 1.  Kas?m 1962
 
Dergimiz
 
 
E-Sat??
 
Tüm Hakları Saklıdır. Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü - 2010 - Yapım: FORSNET